STATUT  

KRAJOWEJ FEDERACJI TOWARZYSTW WĘDKARSKICH W KWIDZYNIE

Strona główna  |  Władze  |  Członkowie  Puchar federacji Komunikaty  |   | Galerie | Pożytek publiczny

Uchwała nr 12/IV/A/2017 
Walnego Zgromadzenia KFTW w Kwidzynie z dnia 27.05.2017 r. w sprawie zmian w Statucie Federacji
Na podstawie § 27 i § 31 ust.1 Statutu oraz Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Federacji uchwala się:
§ 1
Wprowadza się następujące zmiany w Statucie KFTW w Kwidzynie:
1. W § 34 ust.1 cyfrę 8 zastępuje się cyfrą 5
2. W § 34 ust.3 po słowach „ ….w głosowaniu tajnym:”zastępuje się cyfrę 4 cyfrą 2 
3. W § 42 cyfrę 5 zastępuje się cyfrą 3.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Zarządu.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący                           W.Z. Sekretarz W.Z.

…………………                            ….. ………….........

 Rozdział I  -  Postanowienia ogólne 
 Rozdział II  -  Cele działania Federacji i środki ich realizacji. 
 Rozdział III -  Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki 
 Rozdział IV -  Organy Federacji.  
 Rozdział V  - Majątek Federacji. 
 Rozdział VI - Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji. 
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

& 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich”, w skrócie KFTW, zwane w dalszym ciągu Federacją i jest związkiem stowarzyszeń wędkarskich w kraju.  

 & 2

1.Terenem działania Federacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej , a siedzibą władz miasto  Kwidzyn.

2.Federacja działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” w swej działalności respektując w pełni istniejący porządek prawny Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Federacja może być członkiem międzynarodowych organizacji wędkarskich.

4.Federacja w granicach określonych potrzebą realizacji swych celów może współdziałać z innymi organizacjami społecznymi i politycznymi.

& 3

Federacja jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

& 4

Federacja opiera swoją działalność na społecznej pracy członków.

& 5

1.Federacja używa godła i barw , a władze Federacji używają pieczęci.

2.Wzór godła ,barw i pieczęci ustala Zarząd Federacji.

& 6

Do wykonywania zadań statutowych Federacja może zatrudnić pracowników.  

ROZDZIAŁ II

Cele działania Federacji i środki ich realizacji.

& 7

Celem działania Federacji jest:

1.Organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji.

2.Pomoc w tworzeniu członkom Federacji dogodnych warunków wędkowania.

3.Rozwijanie i krzewienie umiłowania przyrody.

4.Wdrażanie zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej ,wynikającej z określenia „racjonalna gospodarka rybacka” , na użytkowanych przez członków Federacji wodach.

5.Wpływanie na kształtowanie postaw i etykę wędkarską.

6.Działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

7.Wspieranie i współpraca z Państwową i Społeczną Strażą Rybacką.

8.Reprezentowanie interesów członków Federacji.

9.Udział w pracach nad kształtowaniem prawa rybackiego.

10.Współpraca z administracją państwową i samorządową w sprawach dotyczących Federacji

& 8

Federacja realizuje swoje cele przez:

1.Udzielanie pomocy fachowej członkom Federacji.

2.Przygotowywanie i wydawanie materiałów dla potrzeb działalności członków Federacji.

3.Wzajemną wymianę poglądów i doświadczenia poszczególnych członków Federacji.

4.Współdziałanie z administracją państwową i samorządową.

5.Reprezentowanie interesów członków Federacji przed władzami państwowymi i samorządowymi.

6.Upowszechnianie sportu i turystyki wędkarskiej ,współudział w organizowaniu zawodów wędkarskich w kraju, uczestniczenie w zawodach krajowych i zagranicznych.  

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie Federacji, ich prawa i obowiązki

& 9

1.Członkami Federacji mogą być osoby prawne będące organizacjami wędkarskimi zarejestrowanymi w oparciu o ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach” oraz inne osoby prawne mające cele zarobkowe.

2.Osoba prawna mająca cele zarobkowe może być jedynie członkiem wspierającym Federacji

& 10

Członkowie Federacji dzielą się na :

1.Członków zwyczajnych.

2.Członków wspierających.

& 11

Członkiem zwyczajnym Federacji może być każda osoba prawna będąca organizacją wędkarską, zarejestrowaną w oparciu o ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach”, która zadeklaruje realizacje celów statutowych.

  & 12

Członkiem wspierającym Federacji mogą być osoby prawne mające cele zarobkowe,które podpiszą stosowną deklarację członka wspierającego.

 & 13

W pracach Federacji biorą udział pełnomocnicy ustanowieni przez statutowy organ osób prawnych wymienionych w & 12.

& 14

1.Członek zwyczajny ma prawo do:

a)     czynnego i biernego udziału w wyborach do organów Federacji;

b)     uczestniczenia w pracach Federacji;

c)      uzyskiwania pełnej informacji o działaniach organów Federacji;

d)     korzystania z pomocy i doradztwa Federacji w sprawach dotyczących całokształtu funkcjonowania swojej organizacji;

e)     zgłaszania do organów Federacji wniosków w sprawach dotyczących działalności Federacji

2.Członek zwyczajny Federacji zobowiązany jest do:

a)     aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Federacji;

b)     przestrzegania statutu ,regulaminów i uchwał władz Federacji;

c)      regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Federacji.

& 15

1.Członek wspierający Federacji, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego     posiada prawa określone w & 14 ust.1 pkt. b-e.

2.Członek wspierający Federacji ma prawo brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Federacji.

3.Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Federacji. 

& 16

Prawa członkowskie w pełnym zakresie posiadają członkowie zwyczajni Federacji, wywiązujący się z określonych w & 14 pkt.2 obowiązków. Powstanie zaległości w opłacaniu składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące wyklucza korzystanie z uprawnień wynikających ze statutu oraz wyłącza  z udziału w Walnym Zgromadzeniu członków Federacji.     

& 17

Wnioski o przyjęcie w poczet członków Federacji składa się bezpośrednio do Zarządu Federacji ,który podejmuje decyzję w tej sprawie na najbliższym posiedzeniu. Od decyzji odmownej zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do najbliższego Walnego Zgromadzenia członków Federacji.

& 18

Zarząd Federacji może zawiesić członka Federacji w jego prawach gdy:

a)     trwale nie bierze udziału w pracach Federacji;

b)     nie opłaca składek członkowskich dłużej niż 3 miesiące;

c)      działa na szkodę Federacji;

d)     trwa postępowanie likwidacyjne członka.

& 19

1.Członkostwo Federacji ustaje na skutek:

a)     dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Federacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b)     likwidacji lub utraty osobowości prawnej;

c)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 3 miesiące;

d)     wykluczenia w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych ,nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów.

2.Uchwałę w sprawie skreślenia i wykluczenia podejmuje Zarząd. Od uchwały Zarządu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia  

ROZDZIAŁ IV

Organy Federacji.

& 20

Organami Federacji są:

1. Walne Zgromadzenie Członków Federacji ,zwane dalej „Zebraniem”.

2. Zarząd Federacji.

3. Komisja Rewizyjna.

& 21

Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

& 22

Najwyższą władzą Federacji jest Zebranie ,zwoływane przez Zarząd w terminie nie przekraczającym dzień 30 czerwca kolejnego roku.

& 23

1. W Zebraniu uczestniczy po 3 przedstawicieli członków Federacji korzystających z pełni praw członkowskich ,delegowanych decyzją swojego Zarządu ,zwanych dalej uczestnikami Zebrania.

2. W Zebraniu z głosem doradczym uczestniczą przedstawiciele Członków Wspierających i zaproszeni goście.  

& 24

Zebranie jest władne podejmować prawomocne uchwały oraz dokonywać wyboru organów Federacji, jeżeli w jego obradach bierze udział co najmniej 50%, nie mniej niż 3 członków korzystających z pełni praw członkowskich.

& 25

Zarząd wyznaczając termin Zebrania może postanowić o wyznaczeniu drugiego terminu, na wypadek gdyby w pierwszym terminie Zebranie nie doszło do skutku z uwagi na brak wymaganego w & 24 quorum. Quorum niezbędne dla prawomocności obrad Zebrania w drugim terminie stanowią przybyli na Zebranie członkowie korzystający z pełni praw członkowskich.

& 26

Uchwały w trakcie Zebrania zapadają zwykłą większością głosów jego uczestników. W razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego obrady , za wyjątkiem głosowań przeprowadzanych w trybie głosowania tajnego.

& 27

Uchwały w sprawie uchwalania lub zmiany Statutu Federacji wymagają ¾ głosów uczestników Zebrania.

& 28

Uchwały w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi wymagają co najmniej 50 % głosów uczestników Zebrania.                               

& 29

Uchwały Zebrania podejmowane są w głosowaniu jawnym , za wyjątkiem:

1.Uchwał w sprawach personalnych przekazanych do decyzji Zebrania przez przepisy statutu lub wolą uczestników Zebrania;

2.Innych uchwał ,jeżeli Zebranie większością co najmniej 50 % uczestników postanowiło przeprowadzić głosowanie tajne. Wniosek o przeprowadzenie tajnego głosowania może zgłosić przewodniczący obrad lub grupa co najmniej 5 uczestników Zebrania.

& 30

1.O terminie ,miejscu i planowanym porządku obrad Zebrania ,Zarząd zawiadamia członków Federacji na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem odbycia obrad za pomocą pism poleconych lub faxem na adres członka Federacji.

2.Członek Federacji przesyła Zarządowi Federacji imienną listę przedstawicieli będących uczestnikami Zebrania na 14 dni przed planowanym terminem jego odbyci

& 31

Do zakresu działania Zebrania należy:

1.Uchwalenie statutu i jego zmian;

2.Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i jego działalności;

3.Ocena działalności Federacji oraz jej organów;

4.Uchwalanie programu działania Federacji;

5.Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań , bilansu wpływów i wydatków Federacji za rok obrachunkowy na podstawie przedstawionego przez Komisję Rewizyjną  sprawozdania;

6.Uchwalanie liczebności organów Federacji oraz wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

7.Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;

8.Podejmowanie innych uchwał dotyczących Federacji i jej bieżącej działalności.

& 32

Obrady Zebrania odbywają się w oparciu o uregulowania zawarte w „Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Federacji”.

& 33

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Federacji:

a)     może się odbywać w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach;

b)     zwołuje Zarząd:

-     z własnej inicjatywy;

-     na pisemne żądanie Komisji Rewizyjnej;

-     na pisemne żądanie co najmniej 1/3 członków korzystających z pełni praw członkowskich;

c)      obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

& 34

1.Zarząd wybierany jest przez Zebranie w głosowaniu tajnym, w liczbie 8 osób.

2.Zarząd kieruje całokształtem Federacji ,reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.

3.Zarząd na pierwszym posiedzeniu ,zwołanym najpóźniej w 7 dni od wyborów, wybierze spośród siebie w głosowaniu tajnym:

-          prezesa

-          4 v-ce prezesów

-          sekretarza

-          skarbnika.

& 35

Odwołanie członka Zarządu ,z wyjątkiem Prezesa , w toku kadencji może nastąpić na pisemny , uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej lub ¼ członków Federacji w drodze głosowania tajnego większością ¾ głosów pozostałych członków Zarządu.

& 36

Wakujące miejsca w składzie Zarządu ,nie więcej niż 1/3 składu  Zarządu pochodzącego z wyboru, Zarząd może w toku kadencji dokooptować.

& 37

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb ,jednak nie rzadziej niż raz w półroczu

& 38

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w sposób ustalony w regulaminie obrad Zarządu, uchwalonym na jego pierwszym  posiedzeniu.

& 39

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu.  W razie równej liczby głosów, rozstrzyga głos Prezesa Zarządu lub pod jego nieobecność Z-cy Prezesa prowadzącego posiedzenie

 & 40

Do zakresu działania Zarządu należy:

1.Realizowanie celów i zadań Federacji określonych w Statucie oraz uchwałach zebrań członków.

2.Reprezentowanie Federacji na zewnątrz.

3.Realizowanie preliminarza wpływów i wydatków Federacji.

4.Sprawowanie zarządu nad majątkiem Federacji.

5.Uchwalanie wysokości i sposobu wnoszenia składek członkowskich.

6.Zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków.

7.Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

8.Składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniach Członków Federacji.

9.Utrzymywanie bezpośredniego bieżącego kontaktu z członkami Federacji m.inn. poprzez:

-          zbieranie ich wniosków ,uwag i stanowisk;

-          przekazywanie informacji o pracach Federacji.

10.Zarząd nie może ingerować w wewnętrzne sprawy Członków Federacji.

& 41

Do wykonywania zadań statutowych Zarząd może zatrudniać pracowników, pod warunkiem zgody całego składu Zarządu i posiadania stosownych środków uwzględnionych w preliminarzu wydatków.                                          

& 42

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Federacji ,wybieranym przez Zebranie w sposób określony w & 34 , w liczbie 5-ciu osób.  

& 43

Komisja Rewizyjna bada sprawozdanie Zarządu z wykonania preliminarza wpływów i wydatków, gospodarowania majątkiem Federacji oraz wykonania bieżących zadań organizacyjnych.

& 44

Komisja Rewizyjna może badać każdy z powyższych aspektów działania Zarządu w toku kadencji.

& 45

W celu wykonania określonych w & 44 zadań ,Komisja Rewizyjna może żądać od Zarządu wglądu we wszystkie dokumenty związane z działalnością Federacji oraz przeprowadzać rozmowy z członkami Zarządu i zatrudnionymi pracownikami dla uzyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień

& 46

Sprawozdanie wskazane w & 43 statutu ,Zarząd jest zobowiązany przedłożyć Komisji Rewizyjnej na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem obrad Zebrania.

& 47

Oceny wynikające z kontroli przeprowadzonych stosownie do treści paragrafów poprzednich, Komisja Rewizyjna przedkłada Zebraniu Członków Federacji wraz z własnym wnioskiem.

& 48

Na pierwszym posiedzeniu Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona, w trybie określonym w & 34 pkt.3 przewodniczącego i jego zastępcę oraz uchwala regulamin pracy. Dla wykonania swoich zadań Komisja Rewizyjna może przyjmować wewnętrzne plany kontroli.

& 49

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powinien brać udział w pracach Zarządu z głosem doradczym. W związku z tym Prezes Zarządu jest obowiązany zawiadomić go o zwoływanych posiedzeniach tego organu, w trybie właściwym dla powiadomienia członków Zarządu.

& 50

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Federacji ani pracownikami Federacji.  

ROZDZIAŁ V

Majątek Federacji.

& 51

1.Majątek Federacji składa się z nieruchomości ,ruchomości i funduszy.

2.Majątek Federacji powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Federacji oraz ofiarności publicznej.

3.Federacja z zachowaniem obowiązujących przepisów może przyjmować darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.

4.Federacja może prowadzić działalność gospodarczą wg ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Federacji służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków, za wyjątkiem o którym mowa w & 54.

5.Gospodarka majątkiem Federacji prowadzona jest na podstawie preliminarza wpływów i wydatków.

6.Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

7.Majątek Federacji przeznacza się na finansowanie działalności organizacyjnej i statutowej.

8.Federacja może otrzymywać dotację wg zasad określonych w odrębnych przepisach.

& 52

Dla ważności oświadczenia woli pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Federacji wymagane są podpisy:

prezesa lub w jego zastępstwie dwa podpisy członków zarządu spośród pełniących funkcje : v-ce prezesów, sekretarza i skarbnika.  

ROZDZIAŁ VI

Zmiany Statutu i rozwiązanie Federacji.

& 53

Rozwiązanie Federacji oraz zmiana jego statutu może nastąpić w drodze uchwały Zebrania Członków Federacji ,podjętej przy obecności co najmniej 50 % członków korzystających z pełni praw członkowskich w Federacji ,większością nie mniejszą niż ¾ głosów uczestników Zebrania obecnych w pierwszym terminie . W drugim terminie bez względu na ilość członków Federacji obecnych na Zebraniu. Warunkiem podjęcia przez Zebranie rozpatrywania sprawy rozwiązania Federacji jest zaproponowanie takiej uchwały w zawiadomieniach o zwołaniu Zebrania, rozesłanych stosownie do & 30 statutu.

& 54

W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Federacji, Zebranie decyduje o przeznaczeniu majątku Federacji oraz powołuje jego likwidatorów.

Statut niniejszy uchwalono na zebraniu założycieli ,odbytym dnia 2.09.2000 r. w Klasztorku k/Kwidzyna. 

 

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich 82 - 500 Kwidzyn ul. Warszawska 19