rozgrywek o Puchary Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich w Kwidzynie

STRONA GŁÓWNA

STATUT

WŁADZE

CZŁONKOWIE

KOMUNIKATY

POŻYTEK PUBLICZNY

GALERIE ZDJĘĆ

PUCHAR FEDERACJI

                       Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/V/2020 
Zarządu KFTW w Kwidzynie z dnia 14.09.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Pucharów Federacji

Na podstawie § 8 ust.6 i § 40 ust.1 Statutu oraz rozdziału I i II pkt.3 Regulaminu Rozgrywek o Puchary Federacji wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

Dopisuje się do rozdziału I. Zasady ogólne w pkt.3 następującą treść :
W wypadku nie odbycia zawodów z powodu warunków atmosferycznych nie przewiduje się zastąpienia ich inną imprezą. 
§ 2

Dopisuje się do rozdziału II. Reguły klasyfikacyjne następującą treść:
Ilość zawodników w jednym zespole ustala się na 2 lub 3 osoby w zależności od rodzaju imprezy i decyzji poszczególnych Towarzystw określonej w regulaminie danych zawodów. W końcowej klasyfikacji indywidualnej i dla Towarzystw zalicza się do punktacji ilość zdobytych punktów w czterech najlepszych dla zawodnika i Towarzystwa imprez. 

§ 3

Wykonanie załącznika powierza się Prezesowi Zarządu.

I. Zasady ogólne. 

II. Reguły klasyfikacyjne. 

IIA. Klasyfikacja indywidualna. 

IIB.  Klasyfikacja drużynowa

 

R E G U L A M I N
rozgrywek o Puchary Krajowej Federacji Towarzystw Wędkarskich
w Kwidzynie 


I. Zasady ogólne.
1. Rozgrywki o Puchary Federacji Towarzystw Wędkarskich zamykają się w cyklu rocznym,
    który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Puchar jak i pozostałe nagrody oraz
    dyplomy wręczane są na najbliższej ogólnopolskiej imprezie Towarzystw po zakończeniu
    danej edycji rozgrywek.
2. Organizatorzy poszczególnych zawodów zaliczanych do turnieju o Puchary Federacji muszą
    przekazać ich wyniki Zarządowi Federacji w ciągu 3 tygodni.  Przekroczenie tego terminu
    pociąga za sobą karę dla organizatorów w wysokości 100 zł za każdy pełen tydzień
    opóźnienia(wpłacaną na konto Federacji).Opóźnienie przekraczające 4-ry tygodnie może
    spowodować unieważnienie wyników danej imprezy przez Zarząd.
3.Klasyfikacja Pucharów prowadzona jest przez Zarząd Federacji , do którego należą również
   decyzje o dacie rozpoczęcia i zakończenia danej edycji rozgrywek i o tym, które z zawodów
   są w niej punktowane.
4.W rozgrywkach punktowani są jedynie członkowie towarzystw należących do Federacji i
   zespoły tychże towarzystw. W uzasadnionych przypadkach (np.dla celów propagandowych)
   Zarząd Federacji może dopuścić do klasyfikacji również osoby i instytucje z nią nie związane.
5.A. Zasady odwołań od decyzji sędziowskich na poszczególnych zawodach regulują ich
   organizatorzy.
B.Skargi na nieprawidłowości w protokółach z zawodów przekazanych Zarządowi Federacji
    (na ich rozbieżność z oficjalnymi wynikami zawodów) rozpatruje Zarząd Federacji w ciągu
    4-rech tygodni od wpłacenia przez skarżącego na konto Federacji wadium w wysokości
    ustalonej przez Zarząd Federacji dla danej edycji rozgrywek. Skargę można wnosić w ciągu 
    2 tygodni od przekazania przez Zarząd poszczególnym towarzystwom oficjalnych wyników. 
    W przypadku odrzucenia skargi ,suma wadium staje się własnością Federacji.
C. Skargi na błędy popełnione przez Zarząd Federacji w klasyfikacji Pucharów rozpatruje
     Komisja Rewizyjna Federacji w ciągu 4-rech tygodni od wpłacenia przez skarżącego na
     konto Federacji wadium w wysokości ustalonej przez Zarząd Federacji dla danej edycji
     rozgrywek. Skargę można wnosić w ciągu 2 tygodni od przekazania przez Zarząd
     poszczególnym towarzystwom oficjalnych wyników. W przypadku odrzucenia skargi, suma
     wadium staje się własnością Federacji.
D. Sędzią Głównym zawodów od edycji 2004 musi być osoba będąca członkiem innego
     Towarzystwa należącego do Federacji lub nie związana organizacyjnie z danym
     Towarzystwem .Koszt pobytu /noclegi ,wyżywienie/ Sędziego Głównego pokrywa
     organizator zawodów.    


II. Reguły klasyfikacyjne.
Zawody punktowane są w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej (reprezentacji poszczególnych towarzystw). W klasyfikacji indywidualnej punkty otrzymują wszyscy uczestnicy – członkowie towarzystw należących do Federacji ( w przypadku startu zawodników nie będących członkami towarzystw tworzy się odrębną listę startujących członków z towarzystw). W klasyfikacji drużynowej (towarzystw) punkty otrzymują wszystkie startujące zespoły z towarzystw przy czym dla towarzystwa punkty zdobywa najlepszy zespół z danego towarzystwa. Skład osobowy danego zespołu może być zmieniany na każdej imprezie przy czym wymaga się wcześniejszego zgłoszenia imiennego składu zespołów reprezentujących dane towarzystwo startujące w zawodach.

A. Klasyfikacja indywidualna.
1. Zwycięzca otrzymuje liczbę punktów wyliczoną w sposób określony w rozdziale A.1. 
    z pominięciem zawodników nie będących członkami Federacji. 
2. Zawodnik, który jest klasyfikowany w Pucharze a nie startował w danych zawodach nie
    otrzymuje punktów. 
3. Zwycięzcą klasyfikacji Pucharu zostaje zawodnik, którego suma punktów z wszystkich
    zawodów jest największa.
4. W Pucharach Federacji klasyfikowani są zawodnicy biorący udział w co najmniej w trzech
    imprezach organizowanych przez co najmniej dwa różne Towarzystwa w danym cyklu
    rozgrywek.
A.1. Współczynnik masowości imprezy i jego zastosowanie.
1. Do wyliczenia punktacji indywidualnej stosuje się współczynnik masowości imprezy, równy
    jednej setnej części liczby zawodników startujących w danych zawodach (np. jeśli w
    zawodach startuje 87 zawodników – współczynnik masowości imprezy wynosi 0,87, jeśli
    zawodników jest 29 – 0,29).
2. Zwycięzcy przypisuje się wartość wyjściową równą liczbie startujących. Zajmującemu drugie
    miejsce, tę liczbę pomniejsza się o 1, trzeciemu o 2, czwartemu o 3 i.t.d. aż do ostatniego
    miejsca, do którego przypisana jest wyjściowa wartość - „1”.
3. Punkty zdobyte przez zawodnika wylicza się dzieląc wartość wyjściową, przypisaną mu z racji
    zajętego miejsca, przez współczynnik masowości (wynik dzielenia zostaje zaokrąglony do
    liczby pełnej– 0,50 i mniej odrzuca się; więcej niż 0,50 zaokrągla się w górę).
    Do tak wyliczonych punktów dodaje się bonusy: 10 pkt. za I miejsce, 5 pkt. za II miejsce, 
    3 pkt. za III miejsce. Zawodnikom , którzy nie złowili żadnej ryby, przyznaje się ostatnie
    miejsce i po jednym punkcie, nie podlegającym dalszej waloryzacji współczynnikiem
    masowości imprezy.
Przykład I:
W zawodach startuje 67 zawodników. Współczynnik masowości imprezy wynosi 0,67. Punktacja wygląda następująco:
1 m. – (67 : 0,67) = 100 + 10 = 110
2 m. – (66 : 0,67) = 99 + 5 = 104
3 m. – (65 : 0,67) = 97 + 3 = 100
4 m. – (64 : 0,67) = 96
.
.
10 m. – (58 : 0,67) = 87
.
.
67 m. = 1 jeśli zawodnik nie złowił ryby, 1 pkt. (1 : 0,67) = 1,49 , jeśli złowił rybę.
Przykład II:
W zawodach startuje 28 zawodników. Współczynnik masowości imprezy wynosi 0,28. Punktacja wygląda następująco:
1 m. – (28 : 0,28) = 100 + 10 = 110
2 m. – (27 : 0,28) = 96 + 5 = 101
3 m. – (26 : 0,28) = 93 + 3 = 96
4 m. – (25 : 0,28) = 89
.
.
10 m. – (19 : 0,28) = 68
.
.
28 m. = 1 jeśli zawodnik nie złowił ryby, 4 pkt. (1 : 0,28) = 3,57, jeśli złowił .

B. Klasyfikacja drużynowa.
1. W klasyfikacji drużynowej punkty otrzymują Towarzystwa.
2. Klasyfikację drużynową danej imprezy pucharowej prowadzi się tylko w tym przypadku gdy
    w zawodach brały udział co najmniej cztery Towarzystwa. 
3. Punkty dla Towarzystwa zdobywa zespół (z zgłoszonych imiennie wcześniej), który uzyskał
    najmniejszą ilość punktów stanowiących sumę zajętych miejsc w klasyfikacji indywidualnej. 
   W przypadku równej ilości punktów, miejsce wyższe zajmuje zespół, który złowił więcej ryb
   liczonych wagowo.
4. Zwycięska drużyna otrzymuje liczbę punktów równą liczbie startujących zespołów 
    z towarzystw reprezentowanych w zawodach choćby przez 1 zawodnika. Brakujący
    zawodnik w zespole otrzymuje tyle punktów ilu startowało zawodników + 1. Za każde
    kolejne miejsce odejmuje się po 1 punkcie, aż do ostatniego honorowanego 1 punktem.
    Wszystkie drużyny pozostające bez ryby otrzymują po jednym punkcie.
5. Przyznaje się dodatkowo punkty:
      5 pkt – dla najlepszego towarzystwa
      3 pkt - za 2 miejsce
      2 pkt - za 3 miejsce.
Przykład:
W zawodach biorą udział towarzystwa A (drużyny:A1 i A2),B,C,D,E,F,G,H ( drużyny: H-1, H-2, H-3,I,J. Wyniki zawodów : 1m.-B, 2m.-A1, 3m.-A-2, 4m.-C, 5m.-D, 6m-J, 7m-I, 8m-H-3 ,9-13 m.- E do H-2 (drużyny E do H-2 nie złowiły żadnej ryby).Punktacja pucharowa przedstawia się następująco:
1m.zespół z towarzystwa B 13+5= 18 pkt.
2m.zespół z towarzystwa A A-1 12+3= 15 pkt.
3m.zespół z towarzystwa C 10+2= 12 pkt.
4m. zespół z towarzystwa A A-2 11 pkt.
5m. zespół z towarzystwa D 9 pkt
6m. zespół z towarzystwa J 8 pkt
7m. zespół z towarzystwa I 7 pkt
8m. zespół z towarzystwa H H-3 6 pkt
9-13m.zespoły z towarzystw E do H-2 po 1 pkt.
Regulamin obowiązuje w klasyfikacji Pucharów X edycji od dnia jego przyjęcia.

Zmiany do niniejszego regulaminu wprowadzono uchwałą Zarządu nr XXII/6/03 z dnia 9.05.2003 roku w trakcie posiedzenia w Żninie , uchwałą nr XXXII/9/2004 z dnia 22.10.2004 roku w trakcie posiedzenia w Kwidzynie , uchwałą nr XXVIII/9/2008 z dnia 19.09.2008 r. w trakcie posiedzenia w Giżycku oraz uchwałą nr X/6/2010 z dnia 12.11.2010 r. w trakcie posiedzenia w Kwidzynie.

Krajowa Federacja Towarzystw Wędkarskich 82 - 500 Kwidzyn ul. Warszawska 19